lombard

Binəqədi rayonunda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd edildi

Binəqədi rayonunda Beynəlxalq Müəllimlər Günü qeyd edildi

04 oktyabr 2016-cı tarixdə Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyətinin dəstəyi, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqının Binəqədi Rayon Komitəsinin və Xəzər Universitetinin "Dünya” məktəbinin birgə təşkilatçılığı ilə 5 oktyabr – Beynəlxalq Müəllimlər Günü münasibətilə tədbir keçirildi.

Tədbirdə Binəqədi Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Aygün Əliyeva, Xəzər Universitetinin "Dünya” məktəbinin təsisçisi, professor Hamlet İsaxanlı, Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin müdir müavini Hüseyn Əsgərov, Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma və Yenidənhazırlanma İnstitutunun rektoru, Binəqədi Rayon "Ziyalılar” Cəmiyyətinin sədri Asəf Zamanov, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi sədrinin müavini Mirzə Cəfərzadə, Azərbaycanın xalq artisti, Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının yaradıcılıq üzrə sədr müavini Hacı İsmayılov, Azərbaycan Təhsil İşçiləri Azad Həmkarlar İttifaqı Binəqədi rayon komitəsinin sədri Almaz Hacıyeva və rayon ərazisində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrinin nümayəndələri iştirak etdilər.

Tədbirdə ilk olaraqçıxışedən professor Hamlet İsaxanlımüəllimlikpeşəsininməsuliyyətlivəşərəfliişolduğunuqeydedərəkmüəlliminyüksəkəqidəyə, mədəniyyətəvəmənəviyyatamalikolaraqdaimdüzgünvətəndaşlıqmövqeyinümayişetdirməliolduğunubildirdi.

BakışəhəriüzrəTəhsilİdarəsininmüdirmüaviniHüseynƏsgərovməhzmüəllimlərinuşaqvəgənclərivətənəməhəbbətruhundatərbiyəetdiyini, onlarıvətəninmüdafiəsinəhazırladığınıvurğulayaraqxalqıngələcəyininmüəllimlərinəsassilahıolanbilikdənasılıolduğunuqeydetdi.

Binəqədi Rayon "Ziyalılar” CəmiyyətininsədriAsəfZamanov, AzərbaycanTəhsilİşçiləri Azad HəmkarlarİttifaqıRespublikaKomitəsisədrininmüaviniMirzəCəfərzadə, Azərbaycanteatrvəkinoaktyoru, Azərbaycanınxalqartisti, AzərbaycanTeatrXadimləriİttifaqınınyaradıcılıqüzrəsədrmüavini, "Həmziyarət, həmticarət” filmindəməşhur"Mustafa müəllim” obrazınınifaçısıHacıİsmayılovçıxışedərəkölkəprezidentitərəfindəntəhsilininkişafınadiqqətləyanaşıldığınıqeydetdilər, əldəedilmişnailiyyətlərinməhzbudiqqətvəqayğınınnəticəsiolduğunutədbiriştirakçılarınınnəzərinəçatdırdılar.

Binəqədi Rayon İcraHakimiyyətininbaşçısıadındanmüəllimləritəbrikedənRayon İcraHakimiyyətibaşçısınınmüaviniAygünƏliyevason illər bir sıra sahələrdə olduğu kimi, ölkədə təhsil sahəsində də yaddaqalan uğurlar əldə edildiyini bildirdi.Aygün Əliyevavurğuladı ki, Azərbaycanda yeni gənc nəslin yetişməsi və tərbiyə olunmasında təhsilin, məktəbin əhəmiyyəti, rolu çox böyükdür. Vəbütün bu uğurlarPrezident İlham Əliyevin təhsil sahəsində apardığı siyasətin məqsədyönlülüyünün bariz sübutudur.

Daha sonra Beynəlxalq Müəllim Günü münasibətilə təhsil sahəsində qazandığı uğurlara və rayonun ictimai həyatında fəal iştirakına görə bir qrup təhsil işçisi Fəxri Fərman və hədiyyələrlə təltif olundular.

Tədbir Xəzər Universitetinin kamera orkestrinin ifasında klassik musiqisədaları ilə davam etdirildi.

Sonra iştirakçılar üçün çay süfrəsi təşkil edildi, rayonun balaca fidanları müəllimləri gül dəstələri ilə təbrik etdilər.

7news.Az

 
Xəbər lenti